Tee matkailustasi reilua

Reilun matkailun säännöt

REILU MATKAILU – ONKO SITÄ?

Tämän päivän maailmassa matkailu on nopeimmin kasvava elinkeino. Varsinkin kehitysmaissa se on usein yksi tärkeimmistä ulkomaanvaluutan tuojista, ja sen vaikutukset ulottuvat niin talouteen, yhteiskuntaan kuin ympäristöönkin. Kuitenkin valitettavan usein näillä mailla on vähäiset mahdollisuudet kontrolloida turismin kielteisiä sivuvaikutuksia. Monesti lainsäädäntö on puutteellista, säännösten valvontaan ei ole riittäviä resursseja, ja taloudelliset hyödyt ajavat muiden näkökohtien ohi. Onkin aiheellista kysyä, onko nykyisenkaltainen turismi oikeudenmukaista?

NetUniikki on kehittämässä yhteistyössä kansainvälisen TTPOP-järjestön kanssa Reilun Matkailun konseptia. Reilu Matkailu lähtee siitä perusolettamuksesta, että matkailun hyödyt ja haitat on mahdollista jakaa paljon nykyistä oikeudenmukaisemmin. Tämä tarkoittaa sekä taloudellisen, eettisen että ympäristönsuojelullisen näkökulman huomioimista.

Pidämme tärkeänä sitä, että turismin taloudelliset vaikutukset kohdemaassa jakautuvat mahdollisimman tasapuolisesti. Tähän vaikuttavat niin se, kuinka suuri osa matkan hinnasta jää isäntämaahan kuin sekin, kuka maassa korjaa taloudellisen hyödyn turismista. Uskomme, että erityisesti paikallisyhteisöjen, jotka joutuvat usein kärsimään eniten turismin haittavaikutuksista, tulisi saada enemmän konkreettista hyötyä matkailijoista. Edellytyksenä tälle on, että matkailua kohdennetaan alueille, joilla paikallisyhteisöt ovat aktiivisesti mukana sitä kehittämässä ja hallinnoimassa.

Ensiarvoisen tärkeää on, että vastaanottavien kulttuurien itseisarvoa kunnioitetaan, eikä isäntiä vaadita kaupallistamaan riittejään ja uskonnollisia menojaan viihteen nimissä. Myös matkailijoiden tulee huomioida vallitsevat tavat ja perinteet. Tässä asiassa asiakas ei olekaan aina oikeassa; matkustaessamme eksoottisissa maissa on antoisinta nauttia kulttuurien moninaisuudesta sen sijaan, että vaatisimme kaiken olevan kuin kotona.

Myös ympäristökuormituksen vähentäminen on keskeinen osa reilumpaa matkailua. Vaikka lento kaukaiseen lomakohteeseen ei itsessään ole mikään ekoteko, voidaan valitsemalla ekologisempi toimintamuoto paikan päällä silti vähentää matkan ympäristövaikutuksia. Tämä edellyttää niin kulkumuodon, palvelutason kuin matkaohjelmankin mukauttamista paikallisiin ympäristöolosuhteisiin soveltuviksi.

Kaikki NetUniikin matkanjärjestäjät ovat sitoutuneet Reilun Matkailun periaatteisiin. Uskomme, että herättämällä keskustelua tästä tärkeästä aiheesta voimme osaltamme vaikuttaa siihen, että elinkeinollamme on Reilumpi Tulevaisuus!

NETUNIIKKI JA REILU MATKAILU

Vaikka tiedostammekin matkailualan ristiriitaiset kehityspaineet, haluamme omalla toiminnallamme vaikuttaa nykyistä reilumman turismin edistämiseksi. Omaa matkatuotantoamme ohjaavat seuraavat periaatteet:

1. Valitsemme yhteistyökumppaniksemme kohdemaissa ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisia toimijoita.

2. Maksamme käyttämistämme tuotteista ja palveluista reilun hinnan, emmekä tue korruptiota tai harmaata taloutta.

3. Matkustamme kohteisiin, joissa meidän on mahdollista tukea paikallisyhteisöä ja hyödyntää sen tuotteita ja palveluita. Emme vie asiakkaitamme kohteisiin, joiden infrastruktuuri ei selvästikään kestä mat-kailun luomaa painetta.

4. Maksamme kohdemaiden henkilökunnallemme kunnon palkkaa ja varmistamme, että heidän sosiaaliturvastaan on huolehdittu.

5. Teemme safarien tarvikehankinnat mahdollisimman lähellä kohdealuetta, ja valitsemme paikallisesti tuotettuja elintarvikkeita aina, kun se on mahdollista.

6. Matkojemme hintaan sisältyy lentomatkustamisen hiilidioksidipäästöjen neutraloimisrahastoon suunnattu osuus, jolla tuetaan metsänistutusta kehi-tysmaissa. Käytämme sisäisiä lentoja kohteissa vain, jos se on välttämätöntä.

7. Pyrimme minimoimaan uusiutumattomien energiavarojen kulutuksen pakkaamalla ajoneuvot huolella, ajamalla ekotehokkaasti ja etenemällä lihas-voimin aina, kun se on mielekästä.

8. Valitsemme mahdollisimman vähän jätettä tuottavat toimintamuodot, ja huolehdimme roskistamme asianmukaisesti.

9. Edellytämme matkalaisiltamme kohteessa vallitsevien tapojen ja perinteiden kunnioittamista. Emme käytä ohjelmapalveluita, jotka ovat ihmisiä tai eläimiä alistavia tai halventavia.

10. Henkilökuntamme on aktiivisesti mukana Reilun matkailun yhdistys ry:n toiminnassa, ja osallistuu alan tutkimustyöhön.

REILUN MATKAILUN YHDISTYS RY:N TOIMINTAA:

2.11.2004 Reilun matkailun yhdistys järjesti KESTÄVÄN MATKAILUN TEEMAPÄIVÄN perjantaina 29.10.2004 Helsingissä. Teemapäivä oli suunnattu lähinnä matkailualan kouluttajille ja koulutussuunnittelijoille. Päivän aikana kuultiin asiantuntija-alustuksia kestävän matkailun opetuksesta ja keskusteltiin tarvittavista materiaaleista ja opetusmetodeista. Teemapäivään osallistui lähes 40 alan ammattilaista, ja kommentit olivat läpikotaisin kiittäviä. Kiitos kaikille osallistuneille, ensi vuonna uudestaan!

———————————————————————————————————–

Reilun Matkailun yhdistys ry:n vuosikokous pidettiin maanantaina 30.3.2004. Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2004: puheenjohtajana jatkaa Mari Mero, muut hallituksen jäsenet ovat Maaria Piukkala ja Riina Hynninen sekä varajäsen Ninni Lumme. Kokouksessa laadittiin toimintasuunnitelma vuodelle 2004 ja päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta.

———————————————————————————————————–

31.1.2004 Matka-2004 oli suurmenestys! Reilun matkailijan ohjeet huomioitiin mediassa näyttävästi: kolme TV-kanavaa käsitteli niitä lähetyksissään, ja monet lehdetkin uutisoivat ne. Messujen aikana osastolla kävi Reilun matkailun asiasta kiinnostuneita suurin joukoin. Opiskelijoiden toteuttamaan matkailukyselyyn saatiin yli 300 vastausta, joten tavoitteet ylitettiin tältäkin osalta. Vastaukset käsitellään ja kyselyn tulokset esitellään kevään aikana.

———————————————————————————————————–

Matka-2004 messut avautuvat Helsingin Messukeskuksessa torstaina 15.1.2004 klo 9.00 (ammattilaispäivä), yleisölle perjantaina 16.1. klo 14.00. Reilun matkailun yhdistys esittäytyy Netuniikin tiloissa kaukomatkahallissa osastolla 6m19. Osastolla ovat jaossa juuri valmistuneet Reilun matkailijan ohjeet, aktiivijäsenet kertovat yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta ja värväävät lisää väkeä mukaan toimintaan.

Lisäksi Haagan Ammattikorkeakoulun ja Porvoon Matkailuopiston opiskelijat toteuttavat kyselytutkimusta messukävijöiden keskuudessa. Kyselyllä pyritään selvittämään suuren yleisön tietoisuutta matkailun vaikutuksista kohdemaissa ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Tavoitteena on, että kyselyyn saadaan ainakin 200 vastausta, joista opiskelijat tekevät yhteenvedon osana opintojaan. Tulokset valottanevat edessä olevaa työsarkaamme, kun pyrimme herättämään kuluttajia entistä vastuullisempaan matkustuskäytäntöön.

————————————————————————————————————

31.12.2003 KATSAUS ENSIMMÄISEN TOIMINTAVUODEN AIKAANSAANNOKSIIN

Vuoden aikana asetimme toiminnallemme pidemmän tähtäimen tavoitteet ja esittäydyimme useissa kansalaisjärjestötapahtumissa. Reilu matkailu saikin mediassa paljon näkyvyyttä. Vuoden ensisijaisena tavoitteena oli levittää tietoa reilusta matkailusta ja solmia suhteita niin matkailualan oppilaitoksiin kuin ammattilaisiinkin. Kävimme puhumassa useissa tapahtumissa, ja saimme paljon kannustavaa palautetta. Vuoden 2003 aikana hiottiin myös valmiiksi Reilun Matkailijan Ohjeet, jotka ovat saatavissa yhdistyksestä.

————————————————————————————————————

30.11.2003 Yhdistys esittäytyi kesän ja syksyn aikana kolmessa kansalaisjärjestötapahtumassa: Maailma Kylässä-festivaaleilla toukokuussa Helsingissä, Reilun kaupan Markkinoilla lokakuussa Oulussa ja Tampereen Yliopiston kansalaisjärjestöpäivillä marraskuussa. Osastoilla käytiin vilkasta keskustelua matkailun vaikutuksista ja kehitysmaiden asemasta. Yleisö piti asian esille nostamista tärkeänä, ja tilaisuuksista saatiin myös uusia jäseniä mukaan toimintaan.

————————————————————————————————————

Reilun Matkailun yhdistyksen vuosikokous pidettiin maanantaina 31.3.2003. Kokouksessa valittiin yhdistyksen hallitus, vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2003 ja päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta. Jäsenmaksut vuodelle 2003 ovat:

– Varsinaisilta jäseniltä 16 euroa/vuosi, opiskelijajäseniltä 8 euroa/vuosi
– Kannatusjäseniltä 25 euroa/vuosi

Jäseneksi haluavan tulee hyväksyä yhdistyksen toimintaperiaatteet. Varsinaisia jäseniä voivat olla ainoastaan yksityishenkilöt, mutta kannatusjäseniksi hyväksytään hakemuksesta myös yrityksiä, yhdistyksiä ja yhteisöjä.

————————————————————————————————————

Käynnistääksemme Reilun Matkailun kriteeristön kehittämisen järjestimme keskustelutilaisuuden tiistaina 18.3. Ilta onnistui yli kaikkien odotusten! Paikalla oli viitisenkymmentä aktiivista osallistujaa yhteiskunnan eri aloilta, ja keskustelu oli perehtynyttä, motivoitunutta ja innostavaa.

Vielä kerran Sydämellinen Kiitos kaikille osallistujille! Reilun Kaupan Puolesta oli sponsoroinut kahvi- ja teetarjoilun, siitä erityiskiitos.